יורשים על פי דין וחוקי ירושה עיזבונות צוואות וירושות

עם מותו של אדם כל נכסיו עוברים ליורשים. חלק מהאנשים בוחרים לפני מותם לכתוב צוואה שתסדיר באופן מדויק את חלוקת הנכסים. במקרים רבים אנשים לא כותבים צוואה וחלוקת הרכוש מתבצעת בהתאם לחוק הירושה. הרכוש והכספים עוברים ליורשים החוקיים כל זאת בכפוף לקבלת צו ירושה.
חוק הירושה קובעים מי הם היורשים של האדם הנפטר ומהו סדר העדיפויות ביניהם. במקרה שנכתבה צוואה החוק מאפשר להבחין בין צוואה חוקית ללא חוקית ולפעול בנידון כאשר יש צורך בכך.
כאשר אדם עובר מן העולם, היורשים צריכים להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה. במידה ונערכה צוואה יש להגיש בקשה לצו קיום הצוואה. אם לא נערכה צוואה יש להגיש בקשה לצו ירושה. במקרים שלאדם אין יורשים, לצערנו, העיזבון עובר למדינה.

בקשה לקיום צוואה
לאחר הפטירה במידה ויש צוואה, על היורשים להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה. את הבקשה ניתן להגיש באופן מקוון או באופן ידני, אם אתם נעזרים במייצג עליו להגיש את הבקשה באופן מקוון בלבד. לשם הגשת הבקשה יש לשלם שתי אגרות. אגרת פתיחת בקשה, על סך של 505 ש"ח לטופס ידני או 429 ש"ח לטופס מקוון, ואגרת הוצאת פרסום בעתון על סך של 130 ש"ח.
לאחר בדיקת כל המסמכים שהוגשו וקבלת האישור על תקינות הבקשה, הרשם לענייני ירושות מפרסם ברשומות הרשמיות של מדינת ישראל הודעה על הבקשה. לאחר הפרסום כל מי שמעוניין בכך יכול להגיש בקשה להתנגדות לקיום הצוואה.

בקשה לצו ירושה
בקשה לצו ירושה יש להגיש לרשם לענייני ירושה. אותם התנאים המתקיימים עבור בקשה לקיום צוואה, בנוגע לאגרות ולאופן ההגשה, חלים גם על בקשה לצו ירושה. במקרה שאחד מהיורשים הוא אח, אחיין, דוד או בן דוד, סבא או סבתא, ניתן להגיש את הבקשה באופן ידני בלבד. ניתן להגיש במקביל בקשה לצו ירושה ובקשה לקיום צוואה. אם הצוואה לא כוללת את כל הרכוש ניתן להגיש בקשה נוספת לצו ירושה. את הרכוש שאינו נכלל בצוואה יש לחלק בין היורשים החוקיים.